МК – НИ 010

ПОТРОШУВАЧКА НА СУПСТАНЦИ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА smajli 1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Поврзаност со други индикатори
Последна измена:  август 27, 2021