MK – НИ 025

БРУТО- БИЛАНС НА АЗОТ smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Методологија
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Поврзаност со други индикатори
Последна измена:  април 2, 2021