Наградени GLOBE училишта

За да ја поддржат и признаат тешката работа на учениците ширум светот во рамките на GLOBE Програмата, научниците од GLOBE доделуваат специјална награда која е наречена “Специјална улога за главни научници” (“Chief Scientists Honor Role”). Оваа награда ја добиваат училиштата кои доставиле податоци за извршени повеќе од 500 мерења во текот на годината.

Детални податоци за наградените училишта од Македонија, по години, ќе најдете на следнот линк:

Податоците за останатите земји вклучени во GLOBE Програмата се на следнот линк: