GLOBE во Македонија

Интерактивна карта на основни училишта во Република Македонија вклучени во GLOBE програмата

Македонија е интересен простор за еколошки набљудувања и во тој контекст за развој на GLOBE Програмата. Со ваква мотивација, Република Македонија и Американската Програма GLOBE, преку Министерството за образование и физичка култура на  Република Македонија, од една страна и Националната управа за океанографија и атмосфера на САД, од друга, склучија Договор за пристапување на Македонија во Програмата, на 24 август 1998 година.

Активностите во рамките на GLOBE Програмата ги спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, преку Македонскиот информативен центар за животна средина, а во соработка со Мировниот корпус во Македонија и Министерството за образование и наука.

Национален GLOBE координатор
Светлана Ѓорѓева,
Раководител на Македонски информативен центар за животна средина
Министерство за животна средина и просторно планирање
Бул.”Гоце Делчев” бб зграда на МРТВ (11-ти спрат)
тел. + 389 02 3251-500,  факс. + 389 02 3220-165
S.Gjorgjeva@moepp.gov.mk

Помошник Национален GLOBE координатор
Катерина Николовска,
Раководител на одделение за аналитика и известување
Министерство за животна средина и просторно планирање
Бул.”Гоце Делчев” бб зграда на МРТВ (11-ти спрат)
тел. + 389 02 3251-482,  факс. + 389 02 3220-165
K.Nikolovska@moepp.gov.mk

GLOBE Тренери  - пдф

GLOBE училишта

Наградени GLOBE училишта

GLOBE наставници- пдф

GLOBE настани

GLOBE семинари

GLOBE Изданија

Соработка помеѓу GLOBE училишта

GLOBE Проекти – примена во наставата

GLOBE Протоколи

GLOBE Alumni