МАКСТИЛ АД – Скопје

А – интегрирана еколошка дозвола

Нацрт А – интегрирана еколошка дозвола

Барање за А-интегрирана еколошка дозвола

А-дозвола за усогласување со оперативен план

Информација за продолжување на рокови од ОП

Преговори за добивање А-дозвола помеѓу МЖСПП и Макстил АД – Скопје:

Записник бр.4

состанок одржан на 04.04.2012 год. во просториите на МЖСПП со почеток во 11:00 часот

Записник бр.3

состанок одржан на 22.02.2012 год. во просториите на МЖСПП со почеток во 11:00 часот

Записник бр.2

состанок одржан на 14.12.2011 год. во просториите на МЖСПП со почеток во 13:00 часот

Записник бр.1

состанок одржан на 15.11.2011 год. во просториите на МЖСПП со почеток во 11:00 часот

Нацрт А – дозвола за усогласување со оперативен план

Барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план

МАКСТИЛ, АД – Скопје

Макстил – Прилог I

Судска регистрација

Макстил – Прилог I.2

Координати и коти

Макстил – Прилог II

Погон ВДЛ и ВСДЛ

Погон Челичарница-процес дизпозиција на челик

Погон Челичарница – Шема на технолошки процес за производство на челик, Погон Валавница за дебел лим – Шема на технолошки процес за производство топло валан дебел лим

Макстил – Прилог III

Организациона шема на МАКСТИЛ

Политика за квалитет

Политика на менаџментот

Стопанска комора на РМ

Сертификати BSI ISO 9000

Макстил – Прилог IV

Суровини и помошни материјали и други супстанции и енергии употребени или произведени во инсталацијата

Макстил – Прилог V – Прилог V.1

Упатство за работа на потисна печка за гас

Упатство за одржување на гасната инсталација со природен гас и опремата на бренерите за сушење и загревање на ливни казани

Упатство за одржување на гасната инсталација со природен гас и кислород на електро печка во погон Челичарница

Работно упатство за начинот и постапката за одржување, контрола и испитување на инсталациите со природен гас во погон Челичарница

Анализа на опасностите и примена на мерки за ППЗ и ЗПР

Макстил – Прилог V.2

Цврст технолошки отпад создаден во погон Челичарница и погон Валавница

Макстил – Прилог VI

Писмо до УХМР

Макстил – Прилог VII

РИ ОПУСПРОЕКТ-Емисии и оценка на влијание

Прилози и табели

Макстил – Прилог Макстил – Прилог VIII-Прилог VIII.1-Прилог VIII.1.1

Шематски приказ на построењето за дробење на старо железо

Макстил – Прилог Макстил – Прилог VIII-Прилог VIII.1-Прилог VIII.1.3

Бренери со низок NO-x Потисни печки

Макстил – Прилог VIII.2.1

Систем за отпрашување на Електро-лачна печка и казанска печка

Макстил – Прилог VIII.2.2

Шема прочистување на вода-таложник

Макстил – Прилог IX

План на мерни места

Макстил – Прилог XI

Оперативен план

Макстил – Прилог XII-Прилог XII.1

Заштита од пожари и постапка во случај на пожар

Макстил – Прилог XIV

Нетехнички дел

Дополнување кон барањето за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план согласно заклучок бр.11-6130/2

Макстил – Прилог I

Одговор кон заклучок

Договори за коварина и огноотпорен материјал

Макстил – Прилог X (Еколошки аспекти и НДТ)

Еколошки аспекти и најдобри достапни техники

РИ ОПУСПРОЕКТ – Елаборат за оценка на контаминирање на почвата со олово

Макстил – Прилог XI (Финансии по години и активности)

Оперативен план-финансии по години

Оперативен план – Активност 1

Оперативен план – Активност 2

Оперативен план – Активност 3

Оперативен план – Активност 4

Оперативен план – Активност 5

Оперативен план – Активност 6

Оперативен план – Активност 7

Оперативен план – Активност 8

Оперативен план – Активност 9

Оперативен план – Активност 10

Оперативен план – Активност 11

Оперативен план – Активност 12

Оперативен план – Активност 13

Оперативен план – Активност 14

Оперативен план – Активност 15

Оперативен план – Активност 16

Оперативен план – Активност 17

Оперативен план – Активност 18

Оперативен план – Активност 19

Макстил – Прилог XIII

Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите