Документи од областа на финансиите

Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
Ревизорски извештаи
Родово буџетска изјава