Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијаниe врз животната средина за проектот: Пречистителна станица за отпадни води на територијата на Општина Кичево