Известување за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот