Соопштение за прекинување на прагот на алармирање за Тетово

Согласно податоците од ДАМСКВ на ден 27.01.2019, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 175 mg/m3, и епизодата од два последователни дена е прекината во Тетово. Со тоа престануваат да важат мерките во случај на надминат праг на алармирање за PM10 честички за Тетово.