Природна реткост – Киселичка пештера

Согласно Законот за заштита на природата, Министерството за животна средина и просторно планирање ја прогласува за природна реткост Спелеолошкиот објект – Киселичка Пештера која се наоѓа на подрачјето на општина Делчево, село Киселица.

Решението за прогласување на Киселичка пештера за природна реткост е обајевно во Службен весник Број 174 од 22 август 2019

Линк до службен весник