.

Почитувани, Ве информираме дека на 22 април 2019г. (понеделник) Министерството за животна средина и просторно планирање ќе се вклучи во активностите за обележување на Денот на планетата Земја, 22 април, кои, во организација на Град Скопје, ќе се одржат во Зоолошката градина во Скопје.

Предвидените активности ќе започнат во 10.15 часот, со краток еко-час во Едукативниот центар на Зоолошката градина на тема “Вредноста на дивите видови” што ќе го одржат претставници од Министерството.

Одржувањето на еко-часот е во контект на основната порака на Рамковната Конвенција на Обединети нации за климатски промени (UNFCCC), според која едукацијата за влијанието на климатските промени, преземањето акција и заедничкото делување за заштита на биодиверзитетот, како и одржливиот развој, го подобруваат здравјето и благосостојбата на целата заедница.

Воедно, предвидено е и хортикултурно уредување на катче од Зоолошката градина со садење на садници од страна на ученици од СУГС Гимназија „Орце Николов“ и штитеници од Центарот за лица со интелектуална попреченост „Порака“.

Настанот е подржан од ЈП паркови и зеленило-Флораком, Зоолошката градина од Скопје, и од организацијата „Cities for Forests“, која на глобално ниво делува на подигање на свеста за значењето на шумите.

Тема на овогодинешното меѓународно одбележување на Денот на планетата Земја е „Заштитете ги нашите видови“ (Protect Our Species) и има за цел да едуцира и да ја подигне свеста за брзото намалување на популацијата на растенија и диви животни предизвикано од човечки активности.Të nderuar, Ju njoftojmë se më 22 prill 2019, (E hënë), Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor do t’u bashkangjitet aktiviteteve për shënimin e Ditës së planetit Tokë, më 22 prill, të cilat, organizuar nga Qyteti i Shkupit, do të mbahen në Kopshtin zoologjik në Shkup.

Aktivitetet e parapara do të fillojnë në orën 10.15 me një orë të shkurtër ekologjike në Qendrën Edukative të Kopshtit zoologjik me temë “Vlera e specieve të egra” që do ta mbajnë përfaqësues të Ministrisë.

Mbajtja e eko-orës është në kontekstin e mesazhit bazë të Konventës Kornizë të Kombeve të Bashkuara përndryshimet klimatike (UNFCCC), sipas të cilës edukimi mbi ndikimin e ndryshimeve klimatike, ndërmarrja e aksioneve dhe veprimeve të përbashkëta për të mbrojtur biodiversitetin, si dhe zhvillimin e qëndrueshëm, e përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e të gjithë bashkësisë.

Në të njëjtën kohë, është paraparë një aranzhim hortikulturor i një cepi të kopshtit zoologjik me mjelljen e fidanëve nga studentët e Gjimnazit “Orce Nikollov” dhe mbrojtësite Qendrës për personat me aftësi tëkufizuara intelektuale “Poraka”.

Ngjarja është mbështetur nga NP Parqe dhe Gjelbërim-Florakom, Kopshti zoologjik nga Shkupi dhe organizata “Cities for Forests”, e cila globalisht vepron në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e pyjeve.

Tema e shënimit të sivjetshëm ndërkombëtar të Ditës së Tokës është„ Mbroni speciet tona“(Protect Our Species) dhe synon të edukojë dhe të rrisë ndërgjegjësimin për rënien e shpejtë të popullsisë së bimëve dhe kafshëve të egra të shkaktuara nga aktivitetet njerëzore.