Објава за достапност на Нацрт верзии на закони од областа на управувањето со отпадот во рамките на системот за проширена одговорност на производителот

Известување за нов пакет закони од областа на управувањето со отпадот во рамките на системот за проширена одговорност на производителот

Предлог закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ…

Предлог закон за управување со пакување и отпад од пакување

Предлог закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад

Предлог закон за управување со дополнителни текови на отпад во системот за одговорност на производителите

Предлог закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема