Нови закони од областа на управување со отпад

 

З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216

 

З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215

 

З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216

 

З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА  СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.176

 

З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ  СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 176

 

ЗАКОН ЗА ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ_НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД 16.09.2021  СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 215