Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година

 

Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година

Исправка на Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година

ПРИЛОГ 1 – Барање за добивање на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 2021 година за правни и физички лица, непрофитни и невладини организации и научни и образовни институции

ПРИЛОГ 2 -Барање за добивање на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 2021 година за општини или здружeнија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје

* Рокот за доставување на барањата е до 26.02.2021 година.
* Доставените барања кои ќе пристигнат по истекот на рокот за доставување и кои нема да бидат во согласност со условите од Конкурсот нема да бидат разгледувани од страна на жири комисијата.