И З В Е С Т У В А Њ Е за изработка на Нацрт – Закон за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија II – Национален парк

Министерството за животна средина и просторно планирање известува дека е започната постапката за донесување на Нацрт – Закон за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија II – Национален парк. Повеќе детали за постапката и за вклучувањето на јавноста во процесот на консултации ќе надете во документот подолу.

 

И З В Е С Т У В А Њ Е за изработка на Нацрт – Закон за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија II – Национален парк