Информација за оддржување на јавна расправа

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот: Изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Битола

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот, Министерство за животна средина и просторно планирање со седиште на Бул. Гоце Делчев 18 во Скопје, ja достави Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за изведување на Проектот: Изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Битола и истата е достапна за увид.

Јавнатa расправa по Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот: Изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Битола, ке се одржи на 19декември 2016 година (понеделник), во зградата наопштина Битоласо почеток во 12.00 часот.

Контакт лица:

Министерство за животна средина и просторнио планирање
бул. “Гоце Делчев” бр. 18, 1000 Скопје

Мирсат Есати – Раководител на одд за ИПА, Сектор за Европска Унија
тел: 076445007;
е-маил:m.esati@moepp.gov.mk

Александар Петковски – Помошник раководител на Сектор за животна средина
тел: 076455460;
е-маил: a.petkovski@moepp.gov.mk

Сашо Секуловски – Помошник раководител
Сектор за комуникација со јавноста
Кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје тел. 02 3225 237
е-маил: s.sekulovski@moepp.gov.mk