Известување за замена на постоечки и инсталирање на нови инструменти на дел од станиците од ДАМСКАВ

Ве известуваме дека во периодот од 23.03.2021 до 09.04.2021 година ќе има прекини во работата на дел од станиците или на дел од инструментите од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухот поради замена на дел од постоечките инструменти за следење на концентрациите на суспендирани честички со големина до 10 микрометри микрометри (РМ10), озон, азотни оксиди и уреди за меморирање на податоци и управување со инструменти. Дополнително ќе се инсталираат и нови инструменти за следење на концентрациите на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (РМ2,5).

Оваа активност е дел од проектот “Подршка на Северна Македонија во пристапувањето во ЕУ во областа на животна средина” со Шведската агенција за заштита на животната средина и Амбасадата на Кралството Шведска.