Започнат Твининг проектот за јакнење на административните капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад и директивите за посебните текови на отпад

3(14.12.2016г.) Денеска во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје беше означено започнувањето на Твининг проектот за јакнење на административните капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад и директивите за посебните текови на отпад. На настанот локални и странски експерти одржаа презентации на тема управување со отпадот во нашата држава.

- Во областа на управувањето со отпадот голем дел од европските директиви се имплементирани во националното законодавство. Сепак, работата мора да се одвива во континуитет и хармонизацијата со новите директиви кои се донесуваат во оваа област ќе мора да продолжи, а со цел достигнување на стандардите за заштита на животната средина и здравјето на нашите граѓани – истакна во своето воведно обраќање Ана Мазнева, раководител на Секторот за отпад при МЖСПП.

Целта на проектот е да се креира и воведе подобрен систем за управување со отпадот, во кој секторите кои се занимаваат со оваа проблематика потемелно ќе ја разберат сопствената улога на тоа поле, како и да се создадат можности за развој и подобрено функционирање на постојните системи за управување со отпадот. Како краен резултат се очекува интензивирање на активностите за рециклирање во Р. Македонија и усовршување на системите за депонирање на сите видови на отпад.

Проектот е финансиран од Европската Унија, а ќе го имплементираат експерти од Обединетото Кралство и Кралството Шпанија, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање.