Неделен извештај за квалитет на амбиентен воздух за период 04.01 – 10.01.2021 година

Во приложениот извештај, дадена е анализа на среднодневните концентрации на PМ10 од Државниот автоматски систем за квалитет на амбиентен воздух. Од анализата се забележува дека среднодневната гранична вредност за суспендирани честички со големина до 10 микрометри РМ10 (50 микрограми на метар кубен) е надмината на мерните места Центар, Гази Баба, Карпош, Лисиче, Ѓорче Петров, Битола… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ

Поради неработење на Испитниот центар и техничката подршка на серверот за спроведување на испитите во испитниот центар, испитната сесија за 2021 година закажана за ден 5.01.2021 година за полагање на испитите за Управител со отпад, Експерт за оцена на влијание на проектите врз ЖС и Експерт за стратегиска оцена е презакажана за ден 14.01.2021 (прв… Прочитај повеќе »

ОГЛАС ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЗВАЊЕ ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ОГЛАС ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЗВАЊЕ ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Програма за полагање на стручен испит за стекнување на звање експерт за стратегиска оцена на животната средина https://www.moepp.gov.mk/?page_id=901