Yearly Archives: 2015

REKOMANDON

Në rast të tejkalimit të pragut të përqëndrimit të grimcave PM10 nga 50 µg/m³ në 5 ditë rresht, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor tregon se është shumë e rëndësishme që të përfshihen edhe qytetarët të cilët mund të veprojnë në mënyrë individuale për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe REKOMANDON:

MASAVE AFATSHKURTRA

Në rast të tejkalimit të pragut të alarmimit , d.m.th. tejkalimit të përqëndrimit të grimcave PM10 nga 100 µg/m³ në 10 ditë të njëpasnjëshme, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor porosit që krahas respektimit të rekomandimeve, institucionet relevante në koordinim me pushtetin lokal të ndërmarrin aktivitete për zbatimin edhe të MASAVE AFATSHKURTRA: