Featured Article

ВОДАЧ за РЕГИСТРАЦИЈА на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Управата за животна средина информира дека сите производители кои имаат обврска да се регистрираат согласно Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад („Сл. весник на РСМ“ бр.215/2021) и Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација од страна на производителот,  барањето за бришење од Регистарот на производители со… Прочитај повеќе »

Featured Article

Листа на избрани проекти што ќе се финансираат од Програма за управување со водите за 2024 година

Министерството за животна средина и просторно планирање донесе Одлука за избор на предлог проекти што ќе се финансираат од дел III, точка 1 и точка 2 (Изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти и Регулација на водотеци заради заштита од штетно дејство на вода) од Програма за управување со водите за 2024… Прочитај повеќе »

Featured Article

Резултати од објавениот Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2024 година

Резултати од објавениот Конкурсот за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2024 година, објавен официјалната web страна на Министерството, www.moepp.gov.mk, со рок од 31 Јануари до 19 Февруари 2024 година, за дел IV точка 1, 2 и 3 од Програмата за инвестирање… Прочитај повеќе »

Featured Article

Конкурс за Распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2024, активен од 31 Јануари до 19 Февруари 2024 година

  Министерство за животна средина и просторно планирање ја известува јавноста дека  се објавува Конкурс кој произлегува од Програмата за инвестирање во животна средина за 2024 година  („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.12 од 18.01.2024 година). Во рамките на Конкурсот, се прикачени барања за распределување на средства и заинтересираните субјекти  треба да ги достават… Прочитај повеќе »

Featured Article

АПЕЛ до граѓаните

  Со оглед на екстремно високите температури и ниската влажност на воздухот кои креираат идеални предуслови за пожари, Министерството за животна средина и просторно планирање упатува АПЕЛ до граѓаните на Република Северна Македонија, одговорно да се однесуваат на отворено, со цел намалување на заканите од пожари што веќе беснееат во некои региони од државата. Посебно… Прочитај повеќе »

Featured Article

ЈАВЕН ПОВИК за регистрирање на здруженија на граѓани и фондации што делуваат во областа животна средина

Во интерес на подобра комуникација, плодотворна и ефикасна соработка со невладиниот сектор Министерството за животна средина и просторно планирање ги ажурира податоците и изработува Регистар на здруженијата на граѓани и фондации во Република Северна Македонија кои работат на полето на заштитата на животната средина и природата со посебен акцент на областа на интерес и делување…. Прочитај повеќе »

Featured Article

Нови закони од областа на управување со отпад

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Прочитај повеќе »

Featured Article

АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување

  Министерството за животна средина и просторно планирање упатува АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување, бидејќи во услови на екстремно високи температури што подолг временски период ја зафатија нашата земја и најмало невнимание може да биде причина за пожар што може да има катастрофални последици по здавјето на луѓето, природата и животната… Прочитај повеќе »

Учество на 25-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) и “Регионален Тренинг за статистики и индикатори за квалитетот на амбиенталниот воздух и емисии во воздухот”

На 02 и 03.05.2023 година се одржа 25-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). На состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина учествуваше Катерина Николовска, ко-претседавач на работната група со мандат од… Прочитај повеќе »

Студиска посета во Загреб, Хрватска

Во периодот од 19.02.2023 година до 24.02.2023 година, во рамките на проектот „Развој на информативен систем за животна средина EuropeAid/139107/IH/SER/MK, инплементиран од Particip GmbH“, се одржа студиска посета во Загреб, Хрватска. Цел на студиската посета беше размена на техники, инфраструктури и платформи користени во областа за мониторинг на животната средина. За оваа цел, македонскиот информативен… Прочитај повеќе »