Известување за ставање на јавен увид и спроведување јавна расправа по Нацрт-извештај за Стратегиска оцена на животната средина на Долгорочната стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија за периодот 2020 – 2050 год.

Врз основа на члeн 69 став 1 од Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018) како и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти како и планови… Прочитај повеќе »

Учество на втор регионален вебинар на тема „Политики и индикатори за управување со отпад

(10.03.2021) Во склоп на проектот за Подобрување на мониторингот и проценката на животната средина со цел подршка на агендата за одржлив развој во Југо-Источна Европа, централна Азија и Кавказот на 10.03.2021 се одржа виртуелен состанок на тема Политики и индикатори за управување со отпад. Овој проект е финансиски подржан од развојната програма на Обединетите Нации… Прочитај повеќе »

Учество на виртуелен состанок на националните GLOBE координатори

На 04.02.2021година, се одржа виртуелен состанок на националните GLOBE координатори од сите земји од Европа, вклучени во програмата GLOBE – Глобално учење и набљудување во полза на животната средина, односно вкупно учествуваа претставници од 27 земји. На состанокот од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше Катерина Николовска, која ги спроведува активностите на GLOBE Програмата… Прочитај повеќе »