N J O F T I M për vendosjen e shqyrtim publik dhe kryerje debat publik mbi Projekt Raportin për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Strategjisë Afatgjatë të Veprimit Klimatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për periudhën 2020 – 2050

Në pajtim me nenin 69, paragrafi 1 i Ligjit për mjedisin jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010 ; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 dhe 99/2018) si dhe Dekreti për pjesëmarrjen e publikut gjatë përgatitjes së rregulloreve dhe akteve të tjera si dhe… Lexoni me shume »