Featured Article

UDHËRRËFYES për REGJISTRIMIN e PRODHUESVE

Drejtoria për mjedis jetësor informon se të gjithë prodhuesit të cilët kanë obligim të regjistrohen në përputhje me Ligjin për Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit për menaxhimin e rrjedhave të veçanta të mbeturinave (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 215/2021) dhe Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për regjistrim nga prodhuesi, kërkesën për fshirje nga… Lexoni me shume »

Featured Article

Lista e projekteve të përzgjedhura që do të financohen nga Programi i Menaxhimit të Ujërave për vitin 2024

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka miratuar Vendim për përzgjedhjen e projekt propozimeve që do të financohen nga pjesa III, pika 1 dhe pika 2 (Ndërtimi i objekteve të reja dhe mirëmbajtja dhe përmirësimi i objekteve ekzistuese të ujësjellësit publik dhe rregullimi i rrjedhave ujore me qëllim të mbrojtjes nga efektet e dëmshme… Lexoni me shume »

Featured Article

.

.  

Featured Article

Konkurs për shpërndarjen e mjeteve për financimin dhe realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve të tjera në fushën e mjedisit jetësor për vitin 2024, aktiv nga data 31 janar deri më 19 shkurt 2024

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon opinionin se është shpallur Konkurs i cili rezulton nga Programi i Investimeve në Mjedis për vitin 2024 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.12 më datë 18.01.2024). Në kuadër të Konkursit, kërkesat për shpërndarjen e mjeteve janë bashkangjitur dhe subjektet e interesuara duhet t’i dorëzojnë… Lexoni me shume »

Featured Article

APEL drejtuar qytetarëve

Duke marrë parasysh temperaturat jashtëzakonisht të larta dhe lagështinë e ulët të ajrit që krijojnë parakushte ideale për zjarre, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor u dërgon APEL qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që të sillen me përgjegjësi në ajër të hapur, me qëllim të zvogëlimittë kërcënimeve nga zjarret që tashmë janë ndezur në… Lexoni me shume »

Featured Article

THIRRJE PUBLIKE për regjistrimin e shoqatave të qytetarëve që veprojnë në fushën e mjedisit

Në interes të komunikimit më të mirë dhe bashkëpunimit të frytshëm dhe efikas me sektorin joqeveritar, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor po i përditëson të dhënat dhe krijon Regjistrin e shoqatave të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut që punojnë në fushën e mjedisitdhe mbrojtjen e natyrës me theks të veçantë në… Lexoni me shume »

Featured Article

Gjashtë ligje nga fusha e menaxhimit me mbeturinat

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Lexoni me shume »