Архива

Одржана работилница на тема: Спроведување на UNECE Протоколот за регистрите на загадувачи и пренос на загадувачки материи (PRTR) во Република Македонија

Одржана работилница на тема: Спроведување на UNECE Протоколот за регистрите на загадувачи и пренос на загадувачки материи (PRTR) во Република Македонија

(19-21.03.2013 год.) Министерството за животна средина и просторно планирање – Македонски информативен центар за животна срединаво рамките на проектот „Градење на капацитети за исполнување на барањата кон Архуската Конвенција и поддршка за развој на PRTR системот во земјите од Југоисточна Европа“,во соработка со Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ) – Канцеларија во Македонија, одржа тродневна… Прочитај повеќе »

Работен семинар на Националните координатори за соработка со Европската агенција за животна средина (ЕЕА) и членовите на Управниот Одбор во ЕЕА

Работен семинар на Националните координатори за соработка со Европската агенција за животна средина (ЕЕА) и членовите на Управниот Одбор во ЕЕА

(19.03.2013) Во Копенхаген – Данска, се одржa работен семинар на Националните координатори за соработка со Европската агенција за животна средина (ЕЕА) и членовите на Управниот Одбор во ЕЕА, од 39 европски земји. На семинарот учествуваше Светлана Ѓорѓева, Национален координатор (NFP) за соработка на Република Македонија со Европската агенција за животна средина. Согласно дневниот ред, учесниците… Прочитај повеќе »

Студиска посета на Австрија за имплементација на NEC директивата

(04-08.03.2013) Во Агенцијата за животна средина во Австрија во рамките на програмата TAEIX, беше одржана студуска посета во однос на имплементација на Директивата за национални емисиони плафони (NEC). На обуката од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваа м-р Маријонка Виларова и м-р Александра Несторовска-Крстеска. Во рамките на посетата се дискутираше структурната поставеност на тимот… Прочитај повеќе »