Tag Archives: Одпадни Води

Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Битола

Записник од Јавна расправа за Студија за овжс од спроведување на проектот Изградба на колекторски систем, рехабилитиација на канализациона мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води во Битола“, одржана на 19.12.2016 (понеделник) во салата на Советот на Општина Битола со почеток во 12:00 – часот