Контролна листа и жиро сметки за издавање на дозволи за отпад

Жиро сметка за дозволи за постапување со отпад
Жиро сметка за надомест за батерии и акумулатори
Жиро сметка за надомест за отпад од пакување
Жиро сметка за плаќање надомест за отпадна електрична и електронска опрема
Административна такса за барање за дозволи за управување со отпад