Planet

Plani i Menaxhimit të Pellgut ujëmbledhës të Liqenit të Ohrit
VLERËSIMI STRATEGJIK I MJEDISIT JETËSOR PËR PLANIN PËR MENAXHIMIN ME TRASHËGIMINË NATYRORE DHE KULTURORE NË RAJONIN E OHRIT
Plani Kombëtar Akcional për ratifikimin dhe zbatimin e Protokollit për metale të rënda, Protokolli i POPs dhe Protokolli i Geterburgut në Konventën e ndotjes së largët ndërkufitare të ajrit
Plani kombëtar për menaxhimin me mbeturina (2009 – 2015) të Republikës së Maqedonisë
Plani për menaxhimin me mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike në Republikën e Maqedonisë me studimet e fizibilitetit për periudhën 2013 – 2020
Plani për mbylljen e deponive të pastandardizuara në Republikën e Maqedonisë