Просторно планирање

.УП1-15-1523-20201202 – Решение за услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД за Е2 – комунална супраструктура (фотоволтаична централа со моќност од 0,7 MW), на КП 937, 938 и 939 КО Конче, Општина Коче (У15819).

UP1-15-18-2021 – Решение за услови за планирање на просторот за ГУП Куманово (У14020).

UP1-15-19-2021 – РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА КП 248/3, КО ДОБРОШАНИ, ОПШТИНА ШТИП. (У16520)

UP1-15-20-2021 – РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, СО КЛАСА НА НАМЕНА Г3.7 – МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ НА КП 1951/4 И ДЕЛ ОД КП 1951/3 И КП 3838 ВО КО МАКЕДОНСКИ БРОД, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД. (У16620)

UP1-15-21-2021 – РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ СО НАМЕНА Е1 – ИНФРАСТРУКТУРИ (ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ), НА КП1016/1, КП1016/6, КП1016/7, КП1016/8 И КП1016/9 КО ВОИСЛАВЦИ, КП 1/6 И КП1/5 КО СУЛДУРЦИ, ОПШТИНА РАДОВИШ (У16720).

UP1-15-22-2021 – РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО И ВОН ПЛАНСКИ ОПФАТ СО НАМЕНА А4.3 – СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌА НА КП2275/2 КО ЧУЧЕР САНДЕВО, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО. (У15620).

UP1-15-23-2021 – РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СО НАМЕНА Г2-ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА: Г2.3 – ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г2.7 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ДРУГИ ПРЕРАБОТУВАЧКИ ИНДУСТРИИ СО ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКИ ПРОЦЕСИ – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ И Е2-3 ЗГРАДИ ЗА СООБРАЌАЈ: Е2.1 – БЕНЗИСКИ ПУМПИ, КО МАРКОВА СУШИЦА, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ (У14520).

UP1-15-1707-2021 – РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПОЕДИНЕЧНИ ГРАДБИ ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА СО НАМЕНА Г5.6 – РИБНИЦИ, НА КП1560 КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА (У16320).

UP1-15-42-2021 – Решение за услови за планирање на просторот за изработка на Урбанистички проект вон опфат за формирање ГП со намена А1-5 домување на КП бр. 553, КО Суводол, Општина Демир Хисар (У17320).

UP1-15-43-2021 – Решение за услови за планирање на просторот за изработка на Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаочна централа со капацитет над 1МW и телекомуникацискистолбови,м.в.сна,КО Страцин,општина Кратово (У15720).

UP1-15-44-2021 – Решение за услови за планирање на просторот за изработка на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП бр. 522 , КО Караорман вон град, Општина Штип (У15320).

UP1-15-70-2021 – Решение за услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД за опфат за КП 3697/1; КП 3697/2; КП 3696/1; КП 3696/2; КП 3701; КП 3702; КП 3703; КП 3704; КП 3705; КП 3706; КП 3707; КП 3708 КО КУКЛИШ –ВОН Г.Р., Општина Струмица. (Y12920).

УП1-15-22 (Y14620) Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) за дел од КО Побожје Општина Чучер-Сандево

УП1-15-164/2021 (Y16420) Услови за планирање на просторот за вон населено место за викенд населба со хоте4лско угостителски објекти КО Лешки и КО Пашаџиково Општина Кочани