Отпад – создавање, управување, мониторинг, увоз-извоз и законска регулатива