ОГЛАСИ

Поради технички проблеми со WEB страната на МЖСПП во периодот од 06.11.2020
до 11.11.2020 година, Одлуките за интерен оглас бр.1/2020 се исто така објавени на огласната табла во

министерството на 09.11.2020 година.

Интерен оглас бр.2/2021
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ- 1/2021
ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.3/2020
Одлуки за неизбор по јавен оглас бр.6/2020
03.02.2020 година Објава на оглас за Набавка на опрема за мониторинг на квалитет на воздух
Оглас за времено ангажирање број 4/2020