ЈАВЕН ПОВИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за Влада (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, објавува

ЈАВЕН ПОВИК за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година

Јавниот повик е достапен на веб страницата на Владата на Република Северна Македонија на следниот линк- https://vlada.mk/node/20058