NUREDINI: Rregullativë më e rreptë, kontroll i forcuar, si dhe ngritja e një sistemi rajonal të menaxhimit të mbetjeve do të zvogëlojë dobësitë e sektorit të mbeturinave

НУРЕДИНИ Построга регулитива, зајакната контрола, како и воспоставување на системNUREDINI: Rregullativë më e rreptë, kontroll i forcuar, si dhe ngritja e një sistemi rajonal të menaxhimit të mbetjeve do të zvogëlojë dobësitë e sektorit të mbeturinave

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini, përmes video-lidhjes është kyçur në debatin publik me temë “Gjendja në mjedisin jetësor – menaxhimi i mbeturinave” , i cili u mbajt sot në organizim të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Qëllimi i debatit ishte të zhvillohet diskutim dhe të jepen  vërejtje konkrete për dobësitë në sektor si dhe të propozohen zgjidhje konkrete. Sektori i mbeturinave është identifikuar si një degë jashtëzakonisht e ndjeshme dhe e prirur ndaj korrupsionit, sepse është një sistem shumë i ndërlikuar i përbërë nga një rrjet kompleks organizatash, partnerësh dhe autoritetesh publike të ndryshme.

  •  Në këtë sektor në vitet e fundit kemi bërë përpjekje të jashtëzakonshme, në radhë të parë në miratimin e legjislacionit që parashikon rregulla shumë më të rrepta në zonë, duke kufizuar kështu sjelljet e paligjshme në zonë dhe në sigurimin e financimit dhe zbatimin e projekteve infrastrukturore të nevojshme për funksionimin e sistemi rajonal i menaxhimit të mbeturinave – tha Nuredini në fjalimin e tij.

Me këtë rast, Nuredini shtoi se disa nga zgjidhjet janë të inkorporuara në legjislacionin e ri në fushën e menaxhimit të mbeturinave, i cili përcakton rregulla më të rrepta për monitorimin e transportit të mbeturinave, rrit gjobat, parashikon dhe masa më të rrepta për kontrollin e subjekteve të menaxhimit të mbeturinave dhe masa më të rrepta për vetë prodhuesit e mbeturinave (industria, institucionet, etj.) ndërsa janë paraparë mundësi për fillimin e kontesteve administrative para gjykatave kompetente. Ligjet e reja të mbeturinave parashikojnë kontroll shumë më të rreptë të kompanive që funksionojnë mbi parimin e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit, duke shpallur njoftime të detyrueshme në faqen e internetit të të gjitha dokumenteve, raporteve, garancive bankare dhe të ngjashme.