MASAVE AFATSHKURTRA

Në rast të tejkalimit të pragut të alarmimit , d.m.th. tejkalimit të përqëndrimit të grimcave PM10 nga 100 µg/m³ në 10 ditë të njëpasnjëshme, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor porosit që krahas respektimit të rekomandimeve, institucionet relevante në koordinim me pushtetin lokal të ndërmarrin aktivitete për zbatimin edhe të MASAVE AFATSHKURTRA:
kratkorocni merki_alb flash