Ligji për mbikqyrje inspektuesei mjedisit në debat publik

Zakon_za_inspekciski_nadzor_1Sot, u mbajtë debati publik mbi Projektligjin për mbikqyrje inspektuese të mjedisit, i cili është një nga ligjet në këtë fushë që është më i gjati në procesin e miratimit.

“I bindur jam që zgjidhjet e ofruara në këtë ligj do të mundësojnë tejkalimin e dobësive të caktuara të identifikuara në funksionimin e shërbimeve të inspektimit, kryesisht në mungesën e stafit dhe specializimin e tij të vazhdueshëm,” tha ministri Nuredini, duke shtuar se jo më pak i rëndësishëm për forcimin e mbikqyrjes inspektuese është bashkëpunimi në nivelin qendror dhe lokal, me qëllim të veprimit të koordinuar dhe në kohë dhe për të siguruar mbrojtjen e duhur të mediave dhe zonave të mjedisit.

Drejtoresha e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor Ana Petrovska, theksoi se Projektligji për Mbikqyrjen Inspektuese të Mjedisit duhet të mundësojë miratimin dhe përdorimin e mjeteve për standardizimin e mbikëqyrjes dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve kompetente.

„Është iniciuar një proces që premton të plotësojë dispozitat e Ligjit për Mbikqyrje Inspektuese me karakteristikat specifike për mjedisin “, tha Petrovska, duke theksuar se është e rëndësishme që të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur me një zgjidhje ligjore cilësore.

Sipas Dragana Çerepnallkovskës nga Sektori për Bashkimin Evropian në MMJPH, zbatimi i mbikqyrjes inspektuese është një tregues i rëndësishëm për procesin e zbatimit të legjislacionit në fushën e mjedisit. Ky Projektligj u përgatit në vitin 2016 në kuadër të tvining projektit të BE-së dhe procedura e sjelljes është iniciuar disa herë. Ligji buron nga nevoja për të vendosur të gjitha kërkesat e direktivave të BE-së në lidhje me inspektimin që të futet në një vend. Ligji përfshin disa segmente të rëndësishme të cilat ndjekin ndryshimet në mbikqyrjen inspektuese që kanë ndodhur në periudhën e kaluar. Çështjet kryesore të rregulluara në Projektligj janë organizimi i mbikqyrjes inspektuese të mjedist, planifikimi i inspektimeve në mjedis, duke filluar nga planifikimi dhe zbatimi i mbikqyrjeve inspektuese të mjedisit, mbikëqyrjes mbi ligjshmërinë e punës së organeve të njësive të vetëqeverisjes lokale.

Në debatin publik, u hap një diskutim konstruktiv nga të pranishmit, ndër të cilët kishte përfaqësues të disa organizatave të shoqërisë civile dhe komunave dhe u bënë vërejtje dhe komente për të përmirësuar Projektligjin.