Yearly Archives: 2018

Соопштение за јавноста 24.12.2018 год.

Ве информираме дека утре, на 24 декември 2018г. (понеделник), заменик министерот за животна средина просторно планирање ЈаниМакрадули ќе се обрати на работилницата за дефинирање на предлог граници и зони за формирање на заштитено подрачје Осоговски Планини. Целта на работилницата е разгледување на предлогот за заштитено подрачје Осоговски Планини заедно со сите клучни засегнати страни и… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 10.12.2018 год.

Во согласност со Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во… Прочитај повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ за изработка на нов Законот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион

1. Назив на Министерството: Министерството за култура во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање започна со изработка на нов Законот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион. 2. Проблем: Охридскиот регион согласно критериумите содржани во Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство на Организацијата на Обединетите нации… Прочитај повеќе »