Yearly Archives: 2015

Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, КО Шивец, Општина Кавадарци

Известување за намера за изведување на проект и Барање за определување на обемот на ОВЖС – Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, КО Шивец, Општина Кавадарци