Категорија: Сервиси

Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Тетово

Записник од Јавна расправа за Студија за овжс од спроведување на проектот Изградба на колекторски систем, рехабилитиација на канализациона мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води во Тетово“, одржана на 10.02.2017 (петок) во општина Тетово со почеток во 10:00 – часот