Архива

Работилница на Националните експерти за известување за состојбата на животната средина во Европската агенција за животна средина (ЕЕА)

(26-27.04.2012 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржа Работилница на Националните експерти за известување за состојбата на животната средина во Европската агенција за животна средина. На работилницата учествуваше Катерина Николовска, Национален референтен центар – односно тематски експерт за соработка со ЕЕА во однос на известувањата за состојбата на животната средина – SoE Reporting. Целта на… Прочитај повеќе »

Работилница на Работната група за известување за состојбата на животната средина во Европа

(22-23.04.2012 год.) Во Копенхаген, Данска, се одржа работилница на Работната група за известување за состојбата на животната средина во Европа, на која учествуваше Катерина Николовска, Национален референтен центар за соработка со Еворпската агенција за животна средина во однос на работната програма за оценување на состојбата и перспективата на животната средина во Европа (State of Environment… Прочитај повеќе »

Работилница на тема “Барања на Директивата 2000/14/ЕЦ на Европскиот Парламент и Комисија

(17-18.04.2012) Министерството за животна средина и просторно планирање со помош на TAIEX инструментот на ЕУ за помош и зајакнување на капацитетите на администрацијата на земјите кандидати и потенцијални земји кандидати за ЕУ одржа Работилница на тема“Барања на Директивата 2000/14/ЕЦ на Европскиот Парламент и Комисија од 8 Мај 2000 година која се однесува на усогласување на… Прочитај повеќе »