МК – НИ 059

ВКУПНО ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ПО ЖИТЕЛ strelki d
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Обврска за известување
Општи мета-податоци

 

 

Последна измена:  февруари 26, 2020