MK – НИ 006

ПОТРОШУВАЧКА НА СУПСТАНЦИ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА  smajli 1 strelki

Дефиниција

Единици

Клучно прашање за политиката

Клучна порака

Оценка

Методологија

Релевантност за креирање на политиката

Цели

Обврска за известување

Општи мета-податоци

Последна измена:  февруари 26, 2020