Студии за оценка на влијанието врз животната средина

Известување за намера за изведување на проекти
Студии за оценка на влијание врз животната средина
Записници од јавна расправа
Решенија за одобрување на елаборат за заштита на животна средина за изведување на Инвестициски проект за собирање на отпадни води