MK – НИ 004

НАДМИНУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ ВО УРБАНИ ПОДРАЧЈА – По мониторинг станица logo-re
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Несигурност
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020