MK – НИ 053

ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА cloud2 strelki i
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката

Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Last modified: February 26, 2020