МК – НИ 012

ТЕМПЕРАТУРА НА ВОЗДУХОТ smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци

 

Последна измена:  февруари 6, 2019