MK – НИ 007

ЗАГРОЗЕНИ И ЗАШТИТЕНИ ВИДОВИ logo-re strelki i
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020