MK – НИ 046

МОРТАЛИТЕТ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ КАЈ ДЕЦА И МЛАДИНЦИ smile1 logo-re
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оцена
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Ndryshuar per here te fundit:  February 26, 2020