MK – НИ 008

ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА smajli 1 strelki r
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци

 

 

Последна измена:  февруари 26, 2020