MK – НИ 039

КВАЛИТЕТ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ smile1 logo-re
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  мај 3, 2018