Projekte aktuale

 

Tvining projekti përforcimi i mëtejshëm i kapaciteteve për implementimin efektiv të legjislacionit të BE-së në sferën e cilësisë së ajrit

Mbështetja e Republikës së Maqedonisë për revizionin e Strategjisë Kombëtare për llojllojshmërinë biologjike me plan aksionar dhe përpunimi i Raportit të 5-të kombëtarë i Konventës për biodiversitet(KBD)

Projekt Binjakëzimi “Përforcimi i kapacitetit administrativ në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për Emetime Industriale 2010/75/EU”

Projekte e lidhura përmes IPA Komponentës I dhe Komponentës III