МК – НИ 031

ОБНОВЛИВА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА strelki r
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Законска основа
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци

 

Последна измена:  февруари 26, 2020