MK – НИ 001

ЕМИСИИ НА СУПСТАНЦИ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ КИСЕЛОСТ smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Специфично прашање за политиката
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020